Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ


I. Споразумение за ползване, дефиниции

Този уебсайт ("Уебсайтът), както и инкорпорираното в него съдържание са собственост на Килиан Инвестмънт ООД ("Доставчикът") и всяко лице, което желае да получи достъп до тях ("Потребителят"), се съгласява с настоящите условия за ползването им. Разпространение на информацията собственост на Уебсайта от страна на Потребителя към трети лица с търговска цел е забранено.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, записаните с главна буква термини и изрази ще имат значението, предхождащо първоначалното им споменаване в скоби.

II. Предмет на договора

1. Чрез Уебсайта Доставчикът предоставя срещу заплащане на Потребителя за лично ползване комплекс от ресурси и услуги ("Услугите"), които включват:

а).Услуга „форекс сигнали”. Представляваща сигнализиране от страна на Доставчика, при намерение за заемане от него на позиции на валутния пазар. Тази услуга има информативен и образователен характер. В никакъв случай не се явява инвестиционна препоръка, консултация или друг вид форма на обща препоръка за търговия с финансови инструменти. Не следва на нейна база да се сключват сделки с инструменти на финансовите пазари.

б). Анализи

в). Обучение

г). Персонални консултации

д). Бюлетин

2. Използването на Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил на Потребителя, както и заплащането на дължимата цена в случаите, когато такава е поискана за предоставяне на определен тип услуги.

3. Потребителят е длъжен да си подсигури необходимите му за осъществяване на достъп до Услугите компютърно оборудване и интернет свързаност. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

III. Приложно поле, съгласие с Общите условия

1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация за Услугите. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация, като техните права са ограничени до функционалността на Уебсайта, за която не се изисква регистрация.

2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет адрес www.kiliantrade.com. С всяко ползване на Услугите, включително с посещението на Уебсайта на Доставчика, както и чрез натискане на електронни препратки от началната или която и да е друга страница от Уебсайта, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

IV. Регистрация, потребителско име и парола, потребителски профил

1. За да може да използва Услугите, Потребителят трябва предварително да се регистрира на Уебсайта чрез попълването на предоставената от Доставчика електронна форма за регистрация, достъпна при натискането на електронната препратка с название "Регистрация". Чрез безплатната регистрация, Потребителят вече има достъп до част от услугите, предоставени от Доставчика, като правата върху информационните услуги, които са предоставени безплатно са ограничени във времето и чрез максимален допустим брой кликвания, след които Потребителят може да създаде свой платен профил за по-широко използване (според избраният потребителски пакет) на предоставяните услуги.

2. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и/или самоличността на юридическото лице, което представлява, както и другите изискуеми в електронната форма на Доставчика данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно и надлежно.

3. При не предоставяне на изискваните в регистрационната форма лични и/или юридически данни, Доставчикът има право да откаже регистрацията.

4. Потребителят се съгласява да не предоставя неверни данни, да не се регистрира под измислена или под чужда самоличност, както и да отразява настъпилите промени в срок. Доставчикът може да откаже регистрацията или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите на Потребител, за когото има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора с Доставчика, при което на Потребителя не ще бъдат възстановявани вече платени за ползването на Услугите суми.

5. При регистрацията си Потребителят посочва желаните от него потребителско име и парола. Ако потребителското име е налично и свободно, Потребителят получава него и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният Потребител получава достъп до потребителския си профил, възможност да изменя данните в него, както и възможност да ползва Услугите.

6. Потребителското име представлява уникален буквено-цифров код, чрез които Потребителят се индивидуализира при ползването на Услугите. Потребителят се задължава да не избира потребителско име, което засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на марка или други права на интелектуална собственост.

7. Заедно с потребителското име за достъп до потребителския профил на Потребителя служи паролата, която представлява код от букви, цифри и знаци, и която Потребителят е длъжен да не разкрива пред трети лица. В случай на загуба или неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв, Потребителят е длъжен да уведомява незабавно Доставчика. Потребителят също така е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

8. Потребителският профил представлява обособен раздел, находящ се на Уебсайта и съдържащ информация за регистрирания Потребител, която последният е предоставил в процеса на своята регистрация, и която се съхранява от Доставчика. Потребителят има правото и задължението да коригира личните си и други данни, предоставени при регистрацията или в последствие.

9. След процеса на регистрация, Потребителят избира срока, за когото желае да ползва Услугите, като маркира съответния план. Потребителят приема, че Услугите се предоставят срещу заплащане и след избора си се съгласява да заплати дължимата цена по някой от предлаганите от Доставчика начини на плащане.

10. С маркиране на полето "Декларирам, че съм се запознал и съм съгласен с Общите условия" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва при ползването на Услугите. При регистрация на непълнолетно лице, неговите родители или попечители декларират съгласието си с Общите условия чрез отбелязване в полето "Декларирам съгласието си с Общите условия като родител/попечител на непълнолетен потребител".

11. В случай на избиране на платени Услуги, Потребителят получава достъп до избраните от него Услуги едва след постъпването на дължимата от него сума при Доставчика. С това процесът на регистриране на Потребителя е завършен.

V. Сключване, времетраене и прекратяване на договора

1. Договорът между Доставчика и Потребителя поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в точки IV. 10. и IV. 11.

2. Сключването на Договор между Доставчика и Потребителя е фактът на съгласяването с Общите условия при закупуване на пакет платени Услуги предоставени от Уебсайта.

3. Доставчикът има право в даден момент да разшири или да ограничи обхвата на Услугите, след като надлежно уведоми Потребителя. Потребителят няма право да продава, да отстъпва и/или преотстъпва, определения му акаунт (потребителско име и парола) на трети лица, като е длъжен да полага грижи на добър стопанин/ добър търговец. В случай на неправомерно използване на акаунт (потребителско име и парола) и/или на подозрение относно такова, Потребителят е длъжен веднага да информира за това Доставчика в писмена форма. Доставчика има право да ограничи или да прекрати достъпа на Потребителя до Услугите ако последният:
а. не ползва Услугите и свързани с нея доставки и евентуални пособия само в рамките на своя предмет на дейност.
б. продава, отстъпва и/или преотстъпва възмездно или безвъзмездно частично или като цяло на трети лица Услугите и свързани с нея доставки и евентуални пособия.
в. извършва дейност, която може да се квалифицира като конкурентна на тази на Доставчика по смисъла на Търговския закон. Подобна дейност може да бъде осъществявана от Потребителя само след предварително писмено съгласие на Доставчика.
г. не осигури адекватни технически условия, позволяващи ползването на Услугите.
д. извършва правни и/или фактически действия, които могат да имат негативно влияние върху Услугите и/или върху името на добър търговец на Доставчика (включително чрез оборудване, софтуер и/или други технологии)

4. Доставчикът има право да променя структурата и размера на цените, определени в Ценоразписа след като надлежно уведоми Потребителя. Потребителят е длъжен да плати на Доставчика възнаграждение за достъпа до Услугите. Задължението е изискуемо за целия период на достъп от момента на подписването на Договора. За ползването на свързани с Услугите, доставки и евентуални пособия Доставчика определя отделни цени ad hoc. В случай на забавено плащане се начисляват законоустановените лихви.

5. Достъпът до Услугите, доставките и евентуалните пособия са в съответствие с действащото законодателство на Република България, включително и относно защита на авторските права.

6. Договорът се сключва за 1 (един) месец, 3 (три) месеца, 6 (шест) месеца, или 1 (една) година. Договорът не се продължава автоматично. Потребителят трябва да изрази изрично желание за продължаване на договора.
 

Доставчикът може да прекрати Договора без предизвестие, ако:
а) Потребителят е нарушил свое задължение, определено в настоящите Общи условия;
б) Потребителят има забава в плащането за достъп до Услугите.

7. Потребителят е отговорен, в съответствие с действащото законодателство в Република България, за възникналите щети, които са следствие на неизпълнение на договорните му задължения, независимо от вината.
Не плащане, частично плащане, и/или забавено плащане на възнаграждение от Потребителя за достъп до Услугите, доставки и евентуални пособия се счита за изискуемо дори при прекратен достъп до Услугите и ще се преследва с цялата строгост на закона, включително по съдебен ред.

 
Потребителят се счита осведомен, че данните, доставени в рамките на Услугите не са контролирани от Доставчика по отношение на тяхната правилност и/или изчерпателност, терминологичност, съответствие със закона, приложимост и/или графичен образ. Доставчикът не отговаря също и за: грешки и неточност на данни, възникнали при трансмисията на Услугите до Потребителя; престой в извършване на Услугите, възникнал поради авария на компютърно оборудване на Страните; прекъсването на интернет-връзката или нарушаване на нейното качеството, включително и такова, възникнало от форсмажорни обстоятелства. Доставчикът полага грижите на добър стопанин, за да осигури непрекъснат достъп до Услугите, като не носи отговорност за ограничен достъп на Потребителя, възникнал поради технически причини и/или софтуерни недостатъци в оборудването на последния.
Доставчикът не носи отговорност за всякакви загуби материални или нематериални вреди или пропуснати ползи, причинени пряко или косвено от използването или не използването на услугата или нейното неразбиране
Доставчикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя за вреди, възникнали в следствие на определено съдържание на данни, доставени в рамките на Услугите и упоменати в текста на т. 7

8. Доставчикът има право да спре или да ограничи достъпа до Услугите без предварително уведомление поради следните причини:
а) организационни, технически и/или трансмисионни, например: поради превишаването на капацитети, консервация, поправки и структурни промени и др.;
б) непредвидени и/или непреодолими обстоятелства, например: аварии, природни бедствия и др.;
в) прекратяване на електроснабдяването, кризи от всякакъв характер, епидемии и други подобни обстоятелства, които съгласно действащото законодателство са форсмажор, който изключва отговорност;
г) решение на компетентен орган на Република България;
д) нарушение на Договора от страна на Потребителя;

9. Доставчикът има право да прехвърли на трето физическо и/или юридическо лице всичките свои права и задължения по Договора, като информира за това Потребителя чрез съобщение по електронната поща. Прехвърлянето влиза в сила в двуседмичен срок от уведомяването.

10. Доставчикът има право да прави промени в ценоразписа. Оповестяването на промените се осъществява чрез публикуването им в интернет-страницата на Доставчика.
Доставчика се задължава да уведоми писмено потребителите по имейл или друг подходящ начин най-малко един месец преди приемане на новия ценоразпис и влизането му в сила.
В случай, че потребителят не приеме новите условия същият се задължава да уведоми писмено Доставчика по имейл или друг подходящ начин до изтичане на месечното уведомление. В случай, че потребителят не направи това се приема, че същия мълчаливо приема новите условия.
Ако потребителят уведоми писмено Доставчика по имейл или друг подходящ начин, за него продължават да важат досегашните условия.

11. Потребителят е задължен писмено да уведоми Доставчика за онези свои идентификационни данни и съответната тяхна промяна, които са необходими за гарантирането на електронен достъп.

12. Спрямо настоящите Общи условия, Договора и Ценоразписа е приложимо действащото законодателство на Република България.

13. Общите Условия са обвързващи за целия период на действие на Договора между Страните, така и след неговото прекратяване до момента на окончателното разрешаване на всички спорове, възникнали от прилагането му.
Мястото на изпълнение на паричните задължения е седалището на Доставчика.
Споровете между Страните се разрешават чрез консултации. Ако в 1 (едно)месечен срок след началото на консултациите, не се постигне резултат, спорът се отнася до компетентния съд по седалището на Доставчика.
При превод на чужд език на настоящите Общи условия, Договора и ценоразписа, за правилен се счита българския текст.

VI. Промяна на общи условия

1. Когато това не е в противоречие с действащото законодателство, Доставчикът си запазва правото да променя условията за ползване на Уебсайта и Услугите. Промяната ще се предхожда от едномесечно уведомление, публикувано на Уебсайта и чрез съответното актуализиране на Общите условия.
2. Потребителят приема да посещава периодично страницата, на която се намират Общите условия, за да се запознава с тяхното актуално и валидно издание.

VII. Права и задължения на Потребителя за общо използване на Уебсайта

1. Потребителят сам осигурява необходимите му за ползването на Услугите крайни компютърни устройства и свързаност с интернет.

2. Срещу заплащане на дължимата цена, Потребителят има право на достъп до Услугите за лични нужди при спазване на Общите условия. За да може да ползва Услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола в съответната форма на Уебсайта.

3. Потребителят се задължава да използва съдържанието, което Доставчикът е направил достъпно при предоставянето на Услугите или се намира на Уебсайта единствено за задоволяване на личните си информационни нужди.

4. По отношение на споменатото в точка VII. 3. съдържание, Потребителят също така се задължава

а). да не го копира, разпространява или предоставя достъп до него;

б). да не го извлича чрез постоянно или временно пренасяне върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма;

в). да не го използва повторно чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително чрез разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне по цифров път;

за цели, различни от целите според точка VII. 3.

5. Регистрираният Потребител има право да разполага на Уебсайта на Доставчика потребителско съдържание под формата на коментари към конкретни материали, или като част от информацията, която въвежда в потребителския си профил, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

6. Потребителят се задължава да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Уебсайта и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудио материали, коментари, както и всякакви други материали или електронни препратки към такива, които не съответстват на тематичната насоченост на Уебсайта или конкретен публикуван на него материал, и/или които са противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

7. Потребителя разбира, че за използването на услугата е необходимо определено ниво на познания в областта на финансовите пазари. Тези познания са необходими за разбирането на същността и правилното ползване на услугата. В тази връзка Потребителят е длъжен да положи усилия за своето образование в сферата, преди използването на услугата. Ако бъде установено, че Потребителя не отговаря на тези изисквания, Доставчикът може да прекрати достъпът до Услугите.

8. Потребителя се задължава да се запознае с Предупреждението за Риск. С използването на Услугите. Ако Потребителя не разбира част или цялото Предупреждение за Риск, следва незабавно да уведоми Доставчика писмено по ел. поща. В случай че такова уведомление не е направено до започване на периода за използване на Услугата, се счита, че Потребителя се е запознал и разбира описаното в документа „Предупреждение за Риск“

VIII. Права и задължения на Доставчика за общо използване на Уебсайта

1. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

2. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва Услугите, като не носи отговорност за потребителското съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използването на Услугите.

3. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да проверява дали Потребителя притежава необходимите минимални познания в областта на финансовите пазари за правилното разбиране и използване на Услугите.

4. Доставчикът няма задължението да извършва наблюдение, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителите.

5. Доставчикът има правото да поставя на Уебсайта, включително в потребителския профил, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Доставчика или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика.

6. Доставчикът има право да изпраща не поискани търговски съобщения до Потребителя, за да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава не поискани търговски съобщения от Доставчика.

7. Доставчикът има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да премахва потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

IX. Отговорност на Доставчика

1. Услугите предоставяни от Доставчика имат справочно-информационен характер, за чиято поддръжка Доставчикът използва утвърдени експерти и достоверни източници. Актуализацията на съдържанието се извършва в разумни срокове, като се отчитат технологичните срокове за обработка на информацията, създаването на документи и изготвянето на експертни коментари и становища.
2. Ако целостта на Услугите бъде нарушена поради неизпълнение на задължение от страна на Доставчика, то същият се задължава да я възстанови във възможно най-кратък срок.
3. Доставчикът не носи никаква отговорност за каквито и да е загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка с използването на Услугите или от временната невъзможност те да бъдат достъпни.
4. Доставчикът не носи отговорност за техническата изправност или неизправност на ползваните от Потребителя крайни компютърни устройства или методи на свързаност с Уебсайта и Услугите.

X. Интелектуална собственост
1. Съдържанието в www.kiliantrade.com e собственост на Килиан Инвестмънт ООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.
2. Достъпното на Уебсайта или чрез Услугите съдържание е предмет на авторското право на Доставчика и той запазва всички права върху него.
3. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ, извличане и повторно използване, и др. на част или цялото съдържание, с търговска цел или за да се извлече друга облага без разрешението на Доставчика е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения от закона ред.

XI. Лични данни 

1. Общи положения

www.kiliantrade.com работи в съответствие с възприетите от компанията, управляваща този сайт – Килиан Инвестмънт ООД, правила и принципи, описани в настоящия документ. С него ви информираме за мерките за опазване на личните данни на физическите лица, ползващи сайта www.kiliantrade.com.

Килиан Инвестмънт ООД се придържа изключително към законовата рамка (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.
Килиан Инвестмънт ООД събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.
За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.
2. Обхват на личните данни, които обработваме
С цел предлагане на услугата, ние обработваме лични данни доброволно предоставени от физическото. Относно физическа идентичност следните данни могат да бъдат регистрирани: име, имейл, Физическото лице преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави.


ВАЖНО: Килиан Инвестмънт ООД НЕ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ ПО НИКАКЪВ ДРУГ НАЧИН, ОСВЕН АКО ТЕ НЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДОБРОВОЛНО. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДАННИ И НЕ ИЗВЪРШВАМЕ НИКАКВИ ПРОВЕРКИ В ТОЗИ СМИСЪЛ.

3. Технически мерки

Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

4. Достъп до вашите регистрационни данни

Сайтът ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна вашата парола. Можете да променяте информацията във вашия акаунт по всяко време. Никой няма право да променя информация във вашия акаунт, без вашето изрично съгласие.

Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако не сте изразили изрично съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата или са включени в комуникация свързана с предлаганата услуга.

Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, не позволяващ идентификация вид, за статистически цели.

Проверка, промяна и изтриване на информация

Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от вас информация по всяко време. За целта използвайте вашата лична парола за достъп до акаунта си.

5. Права на физическите лица, предоставили данни

Вие имате право да възразите пред нас срещу:

обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др. подобни.
обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие.

Възражението следва да бъде подадено в писмен вид, с препоръчана поща и да бъде подписано от вас или от ваш упълномощен представител.

Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:

Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;
Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;
Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;
Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;
Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.
При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин.

Килиан Инвестмънт ООД прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. Килиан Инвестмънт ООД не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

6. Информация за контакт

За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.

В случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към Комисията за защита на лични данни.

XII. Други условия

1. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Risk Disclousure The information presented In this website does not comprise a prospectus of securities for or purchase any securities, currency pair and neither this document nor anything from the website shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. Any opinions, news, research, analyses, prices, or other information contained on this website should be considered as general market commentary, and does not constitute investment advice. Kilian Investment will not accept liability for any loss or damage, including without limitation to, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information. . The content of the website is only information and should not be reproduced or redistributed to any other person Trading Forex/CFD & Options on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade any such leveraged products you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with trading on margin, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts. Clients must maintain an adequate amount of margin to sustain their positions, if equity levels drops to 10% of used margin, a margin call will occur. It is the investor’s responsibility to maintain a sufficient level of margin SPECIFIC RESTRICTIONS FOR THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA: The information presented therein may not be transmitted to, or distributed within, the United States of America or Canada or their respective territories or possessions, nor may it be distributed to any United States person or any person resident in Canada. The opinions, estimates and projections contained in this report are subject to change without notice. The information contained in this report has been compiled from sources believed to be reliable but no representation or warranty, express or implied concerning to the report’s accuracy, completeness or correctness.


Рискове при валутна търговия Съдържанието от интернет страниците има информативен характер и не подтиква към търговски операции. Търговията на валутния пазар е рискова дейност и вероятността да бъдат реализирани загуби е голяма. Читателят разбира рисковете от валутната търговия на международния пазар и по никакъв начин не може да държи отговорен фирмата, неин служител или което и да е било друго лице, отговорно за всяка загуба, възникнала в резултат на това, че се е доверил на тези прогнози или коментари и е осъществил търговска дейност, съобразявайки се с тях. Фирмата използува качествена информация за разработването им, но пред вид сложността и многофакторността на международния пазар не гарантира ефективността на разработените прогнози и коментари. Настоящите анализи, прогнози и коментари и всички други технически или други средства, които се изпращат или са поместени в интернет страницата имат за цел подпомагане и улесняване на търговската дейност на читателите, изготвени са добросъвестно и добронамерено. За своите инвеститорски цели читателят може да ползува допълнителна информация. Читателят взима инвестиционни решения самостоятелно и извършва търговска дейност на свой риск и за своя сметка. Читателят внимателно преценява дали валутната търговия е подходяща за него с оглед на финансовото му състояние и инвестиционни цели. Инвестициите на валутния пазар са подложени на риск от постоянни колебания на пазарните стойности. Инвеститорът следва да има пред вид, че неговите инвестиции могат да понесат пълни или частични загуби. Въпреки добронамерения характер на информацията фирмата не гарантира краен положителен резултат и не поема отговорност за верността на предоставената информация, както и не следва да бъде отговорна за евентуални разходи, загуби, щети, свързани с използуване на информацията от страницата. Промяната на информицията става без предварително предупреждение.